Prancūzijos premjeras: išpuolis tikriausiai yra teroro aktas
Pra­ncū­zi­jos prem­je­ras Edouard'as Phi­lip­pe'as penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad įkai­tų dra­ma ir šau­dy­mas pie­ti­nia­me ša­lies Tre­bo mies­te esan­čia­me pre­ky­bos cen­tre ir ki­tas in­ci­den­tas gre­ti­ma­me Kar­ka­so­no mies­te, kur bu­vo pa­šau­tas po­li­ci­nin­kas, „ti­kriau­siai yra te­ro­ro ak­tas“.

Prancūzijos policija informavo, kad per incidentą prekybos centre „Super U“ Trebe žuvo du asmenys, o dar du žmonės buvo sužeisti. Vienas iš sužeistųjų – policininkas.

Be to, miesto administracijos vadovas pranešė, kad užpuolikas buvo nukautas.

Apie 20 įkaitų pavyko pabėgti iš prekybos centro nenukentėjusiems.

Saugumo pajėgos penktadienį buvo priverstos reaguoti ir kitą incidentą maždaug už 15 minučių kelio nuo Trebo esančiame Karkasone, kur buvo pašautas policijos pareigūnas.

Kol kas neaišku, ar tarp šių incidentų yra koks nors ryšys.