Prancūzijoje ketvirtadienį vyks transporto darbuotojų masinis streikas
Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nė­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se ket­vir­ta­die­nį nu­ma­ty­tas ma­si­nis ge­le­žin­ke­lio bei ki­tų trans­por­to kom­pa­ni­jų dar­buo­to­jų strei­kas, pro­tes­tuo­jant prieš nu­ma­ty­tas dar­bo ko­dek­so re­for­mas, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Prancūzijoje ketvirtadienį nevažiuos 40 proc. tarptautinių traukinių. Paryžiaus regione priemiestinių traukinių važinės beveik dvigubai mažiau.

Prie streiko ketina prisidėti oro uostų ir avialinijų „Air France“ darbuotojai. Pasak Prancūzijos civilinės aviacijos valdybos, ketvirtadienį bus atšaukta maždaug 40 proc. lėktuvų reisų Orli, Ruasi ir Bovė oro uostuose.

Prancūzijos profesinės sąjungos ragina valstybinio sektoriaus darbuotojus, mokytojus ir gydytojus taip pat dalyvauti šiame streike. Manoma, kad ketvirtadienį nedirbs maždaug 15 proc. vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų ir dėstytojų. Daugelio Paryžiaus mokyklų vadovybė ketvirtadienį visai atšaukia pamokas.

Taip prancūzai protestuoja prieš šalyje vykdomą darbo reformą. Streiko dalyvių nuomone, dėl Prancūzijos vyriausybės taikomų naujų priemonių darbuotojų padėtis darosi blogesnė, taip pat ir darbo santykių bei pensijų klausimais.