Prancūzija ragina Turkiją nutraukti puolimą prieš Sirijos kurdų sukarintas pajėgas
Pra­ncū­zi­jos gy­ny­bos mi­nis­trė Flo­ren­ce Par­ly (Flo­rans Par­li) sek­ma­die­nį pa­spau­dė Tur­ki­ją nu­trauk­ti puo­li­mą prieš kur­dų su­ka­rin­tas pa­jė­gas, ko­vo­jan­čias Si­ri­jo­je, tvir­tin­da­ma, kad pa­sta­ro­sios pa­jė­gos yra pa­grin­di­nės są­jun­gi­nin­kės ko­vo­je su te­ro­riz­mu šio­je ka­ro dras­ko­mo­je ša­ly­je.

„Ši kova ... turi būti sustabdyta“, – sakė F. Parly televizijai „France 3“ ir dar pažymėjo, kad dabartinis turkų puolimas gali „atgrasinti kurdų pajėgas, kurios dabar yra su džihadistais Sirijoje kovojančios tarptautinės koalicijos pusėje“.