Pranciškus kanonizavo popiežių Paulių VI
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį Va­ti­ka­ne ka­no­ni­za­vo po­pie­žių Pa­ulių VI, ku­ris sep­tin­ta­ja­me pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­ty­je re­for­ma­vo Ka­ta­li­kų Baž­ny­čią, ir Sal­va­do­ro ar­ki­vys­ku­pą Os­ca­rą Ro­me­ro, ku­ris bu­vo nu­žu­dy­tas už tai, kad gy­nė skur­džiai gy­ve­nan­čius Sal­va­do­ro gy­ven­to­jus.

„Skelbiame ... Paulių VI ir Oscarą Arnulfo Romero Galdamezą ... šventaisiais ir įrašome juos tarp šventųjų, nutardami, kad juos kaip tokius gerbs visa Bažnyčia“, – paskelbė Pranciškus, kurio žodžius minia palydėjo audringais plojimais.

Dešimtys tūkstančių žmonių dalyvavo šių dviejų iškilių praėjusio amžiaus asmenybių kanonizavimo iškilmėse.

Paskelbimo šventaisiais mišias popiežius Pranciškus aukojo juosėdamas kruviną diržą, kurį O. Romero juosėjo tuomet, kai 1980 metais buvo nušautas. Jis taip pat naudojo popiežiaus Pauliaus VI lazdą, taurę bei skraistę. Tai įrodo, kokią įtaką šie du vyrai padarė pirmajam istorijoje popiežiui iš Pietų Amerikos.

Į šias iškilmes iš Salvadoro atvyko maždaug 5 tūkst. maldininkų. Tūkstančiai žmonių taip pat buvo susirinkę prie San Salvadoro katedros, kur yra palaidotas O. Romero, ir stebėjo apeigas per didžiulį ekraną.

Šeštadienį San Salvadore šimtai piligrimų surengė eitynes artėjančio S. Romero kanonizavimo proga. Daugelis žmonių šalyje jį laiko kankiniu.