Popiežius Pranciškus: Europoje demografinė žiema
Po­pie­žius su­grį­žo iš Pa­na­mos. Bai­gė­si 26-oji Pra­nciš­kaus apaš­ta­liš­ko­ji ke­lio­nė. Šven­tą­jį Tė­vą skrai­di­nęs or­lai­vis nu­tū­pė Čiam­pi­no oro uos­te pir­ma­die­nį, sau­sio 28 die­ną, šiek tiek po vi­du­die­nio Lie­tu­vos lai­ku. „Ter­mo­me­tras ro­do nuo­var­gį. Esu vi­sai iš­se­kęs“, – pa­sa­kė po­pie­žius Pra­nciš­kus spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je lėk­tu­ve.

Grįždamas iš Panamos popiežius lėktuve kalbėjosi su jį lydėjusiais žurnalistais, atsakinėjo į jų klausimus, dalijosi įspūdžiais. Daugiausiai kalbėta apie Panamos PJD ir jaunimą, ypač jų atitolimo nuo tikėjimo priežastis – „katalikus veidmainius“, tačiau popiežius atsakinėjo į klausimus daugeliu temų: jautriai kalbėjo apie abortus ir motinų traumą, sakė nepritariantis dvasininkų celibato laisvam pasirinkimui, kvietė Venesuelą susitaikyti: „Baimina kraujo praliejimas“, – sakė Šventasis Tėvas. Jis taip pat pasisakė apie būsimą vyskupų susitikimą Vatikane vasario mėnesį dėl nepilnamečių apsaugos: „Turime įsisąmoninti problemos rimtumą, reikia protokolų, vyskupai turi žinoti, kaip elgtis“, – kalbėjo lėktuve popiežius.

Baigiantis spaudos konferencijai lėktuve, popiežius padėkojo žurnalistams už jų darbą ir prisipažino Panamoje patyręs kažką nauja:

„Panama – garbinga tauta. Pajutau jos savigarbą. Pamačiau Panamoje tai, ko Europoje nebematome. Pamačiau tėvus, rankose aukštai iškėlusius savo vaikus. Tėvai didžiuodamiesi sakė: „Štai mūsų pergalė, štai mūsų pasididžiavimas, štai mūsų ateitis!“ Europos demografinė žiema, Italijoje – net žemiau nulio – verčia susimąstyti, klausti: kas mano pasididžiavimas? Turizmas, atostogos, vila, šuniukas? Ar vaikas?“ – sakė popiežius Pranciškus.

Pakeliui iš Čiampino oro uosto į Vatikaną popiežius Pranciškus apsilankė Didžiojoje Marijos Bazilikoje, užėjęs į popiežiaus Pauliaus koplyčią padėjo puokštę gėlių po Marijos paveikslu „Salus populi romani“ ir prie jo pasimeldė.

26-oji Pranciškaus apaštališkoji kelionė truko penkias dienas – Šventasis Tėvas Panamoje vadovavo 34-osioms PJD nuo sausio 23 iki 27 d.