Popiežius pašalino iš kunigų luomo lytine prievarta kaltinamą kardinolą
Po­pie­žius Pra­nciš­kus pa­ša­li­no iš ku­ni­gų luo­mo bu­vu­sį JAV kar­di­no­lą Theo­do­re'ą McCar­ric­ką, kal­ti­na­mą maž­daug prieš 50 me­tų ly­tiš­kai iš­nau­do­ju­sį ne­pil­na­me­čius, sa­ko­ma šeš­ta­die­nį Va­ti­ka­no pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me.

Pontifikas šį sprendimą priėmė Tikėjimo doktrinos kongregacijai priėmus apkaltinamąją nutartį amerikiečio dvasininko atžvilgiu.

Pranciškus pernai spalį nurodė atlikti išsamų Vatikanų archyvų tyrimą, kaip Th. McCarrickas kopė bažnytinės karjeros laiptais, nepaisant kaltinimų, jog jis seksualiai išnaudojo seminaristus ir jaunus kunigus. Tąsyk popiežius pabrėžė, kad išnaudojimų dangstymas nebegali būti toleruojamas, nors kai kurie įtaria, kad pats pontifikas galbūt ignoravo Th. McCarrickui mestus kaltinimus lytiniu išnaudojimu.

Liepą T. McCarrikas dėl šių kaltinimų buvo priverstas atsistatydinti.

Konservatyvus arkivyskupas, buvęs Vatikano pasiuntinys Vašingtone Carlo Maria Vigano rugpjūčio mėnesį sukėlė skandalą pareiškęs, kad Pranciškus asmeniškai penkerius metus ignoravo įtarimus dėl T. McCarricko ir paraginęs pontifiką atsistatydinti.

Šis skandalas atskleidė skilimą Bažnyčioje tarp kai kurių ultrakonservatyvių katalikų ir popiežiaus, kurį jie laiko pavojingu progresyviuoju, didesnį dėmesį skiriančiu socialiniams klausimams, o ne tradiciniams Bažnyčios reikalams.