Popiežius: mirties bausmės negalima skirti
Po­pie­žius Pra­nciš­kus pa­kei­tė Ro­mos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios po­zi­ci­ją dėl mir­ties baus­mės ir nu­ro­dė, kad to­kios baus­mės ne­ga­li­ma skir­ti jo­kiais at­ve­jais, nes ji to­ly­gi „a­ta­kai“ prieš bet ku­rio žmo­gaus įgim­tą oru­mą.

Pontifikas padarė pakeitimų Katalikų Bažnyčios katekizme – oficialių mokymų rinkinyje. Anksčiau jame buvo teigiama, kad Bažnyčia nedraudžia mirties bausmės, „jei tai yra vienintelis būdas veiksmingai apginti žmonių gyvybes nuo neteisaus agresoriaus“.

Atnaujintoje doktrinoje sakoma, jog ankstesnė politika yra pasenusi, ir kad dabar yra kitų būdų apsaugoti visuomenę: „Taigi, Bažnyčia dėsto, kad, remiantis Evangelija, mirties bausmė yra nepriimtina, nes tai yra ataka prieš asmens neliečiamybę ir orumą, ir kad (Bažnyčia) ryžtingai siekia (mirties bausmės) panaikinimo visame pasaulyje.