Popiežius kreipėsi į miestą ir pasaulį
Po­pie­žius Pra­nciš­kus sek­ma­die­nį per sa­vo ve­ly­ki­nį pa­lai­mi­ni­mą „Ur­bi et or­bi“ (mies­tui ir pa­sau­liui) par­agi­no nu­trauk­ti „sker­dy­nes“ Si­ri­jo­je bei siek­ti „su­si­tai­ky­mo“ Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

„Šiandien meldžiame taikos vaisių visame pasaulyje, pradedant mylima ir ilgai kenčiančia Sirijos žeme“, – sakė pontifikas.

Jis paragino „gerbti humanitarinę teisę, kad būtų sukurta nuostatų, kurios užtikrintų prieigą prie pagalbos, kurios itin skubiai reikia mūsų broliams ir seserims, ir taip pat užtikrinti tinkamas sąlygas perkeltųjų asmenų sugrįžimui“.

Pontifikas savo velykiniame palaiminime taip pat ragino siekti „susitaikymo“ Artimuosiuose Rytuose ir užsiminė apie konfliktą Jemene.

„Meldžiame susitaikymo vaisių Šventajai Žemei, šiomis dienomis taip pat patiriančiai besitęsiančio konflikto žaizdų, kurios neaplenkia negalinčiųjų apsiginti, Jemenui ir visiems Artimiesiems Rytams“, – sakė popiežius.

Pranciškus taip pat išreiškė viltį, kad derybos dėl užsitęsusios įtampos sumažinimo Korėjos pusiasalyje užtikrins „didesnę harmoniją ir taiką“ regione.

„Tegul visi, kurie yra tiesiogiai atsakingi, veikia išmintingai ir rūpestingai, kad skatintų gėrį Korėjos žmonėms ir sukurtų pasitikėjimų grįstus santykius tarptautinėje bendruomenėje“, – sakė popiežius.