Popiežius imasi Bažnyčios „švarinimo“
Po­pie­žius Pra­nciš­kus pir­ma­die­nį pri­ėmė tri­jų Či­lės vys­ku­pų, tarp ku­rių yra prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas Jua­nas Bar­ro­sas, at­sis­ta­ty­di­ni­mą, vai­kų ly­ti­nio iš­nau­do­ji­mo Či­lė­je skan­da­lui už­tem­džius jo po­pie­žia­vi­mą. Pra­ėju­sį mė­ne­sį po vir­ti­nės su­si­ti­ki­mų Va­ti­ka­ne sa­vo at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mus po­pie­žiui pa­tei­kė vi­sa Či­lės de­le­ga­ci­ja.

Keletas Čilės Katalikų Bažnyčios hierarchijos narių yra kaltinami dangstę kunigą pedofilą Fernando Karadimą 9-ame ir 10-ame dešimtmečiuose ir ignoravę jo nusikaltimus.

Argentinoje gimęs popiežius Pranciškus, kurio sprendimą Vatikanas paskelbė pirmadienį, sakė, kad prie jo tai negali daugiau pasikartoti.

Tačiau sausį ir pats popiežius buvo įklimpęs į šį skandalą, kai lankydamasis Čilėje viešai apgynė J. Barrosą, kaltintą F. Karadimos nusikaltimų dangstymu.

Vėliau, perskaitęs 2,3 tūkst. puslapių ataskaitą apie vaikų lytinį išnaudojimą Čilėje, Pranciškus atsiprašė visų aukų ir pripažino, kad reaguodamas į šį skandalą padarė „rimtų klaidų“.

Nuo to laiko popiežius jau priėmė dvi F. Karadimos aukų grupes Vatikane.

Nuo 2000 metų Čilės pareigūnai gavo pranešimų apie maždaug 80 Romos katalikų kunigų, kaltinamų lytiniu išnaudojimu.