Pompeo: Vašingtonas neleis Rusijai paveikti vidurio kadencijos rinkimų
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad ša­lies ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­to­le­ruos nu­ma­no­mų Ru­si­jos ban­dy­mų pa­veik­ti vė­liau šie­met įvyk­sian­čius vi­du­rio ka­den­ci­jos Kong­re­so rin­ki­mus.

„Nepakęsime Rusijos kišimosi į mūsų 2018 metų rinkimus. Daug darbo jau padaryta, o dar daug – tebelaukia“, – sakė jis JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komitete.

M. Pompeo taip pat pažadėjo, kad JAV valdžia imsis atitinkamų priemonių reaguojant į „besitęsiančius Rusijos bandymus“ veikti šioje srityje.

Šį lapkritį JAV vyks vidurio kadencijos rinkimai, per kuriuos bus išrinkti 435 Atstovų Rūmų nariai bei 34 senatoriai. Taip pat kai kuriose valstijose bus renkami gubernatoriai.

JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris jau ilgiau kaip metus vykdo tyrimą dėl galimo Maskvos kišimosi į 2016-aisiais vykusius prezidento rinkimus.