Po Izraelio kaltinimų Iraną užstojo ES ir TATENA
Eu­ro­pos Są­jun­gos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad Iz­rae­lio prem­je­ro Ben­ja­mi­no Ne­ta­nya­hu par­eiš­ki­mai, kad Ira­nas anks­čiau slap­ta vyk­dė at­omi­nių gink­lų kū­ri­mo prog­ra­mą, „ne­ke­lia klau­si­mo“, ar Te­he­ra­nas lai­ko­si 2015 me­tais pa­si­ra­šy­tos bran­duo­li­nės su­tar­ties su še­šio­mis ga­lin­go­sio­mis ša­li­mis.

„Turime įvertinti premjero Netanyahu paskelbto pranešimo detales“, – sakoma F. Mogherini pareiškime, paskelbtame pirmadienio vakarą, Izraelio lyderiui pareiškus, kad jis turi naujų „įrodymų“, esą Iranas bet kada gali aktyvuotis savo planus pasigaminti atominių bombų.

B. Netanyahu, jau ne kartą raginęs pakeisti arba nutraukti susitarimą tarp pasaulio galybių ir Izraelio pagrindinio priešininko Irano, pirmadienį kalbėjo per kruopščiai parengtą tiesioginę televizijos transliaciją, turinčią demaskuoti Irano branduolines ambicijas.

F. Mogherini pabrėžė, kad jos reakcija tėra preliminari, ir sakė, kad Izraelio pareiškimus turi išnagrinėti Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA).

„TATENA yra vienintelė nešališka tarptautinė organizacija, vadovaujanti Irano branduolinių įsipareigojimų stebėsenai, – aiškino ji. – Sprendžiant iš pirmųjų pranešimų, premjeras Netanyahu neiškėlė klausimo, ar Iranas laikosi Bendrojo išsamių veiksmų plano (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), tai yra, branduolinių įsipareigojimų nuo 2015 metų.“

Pagal JCPOA susitarimą, pasirašytą Irano, JAV, Didžiosios Britanijos, Kinijos, Rusijos, Prancūzijos ir Vokietijos, Teheranas įsipareigojo apriboti savo branduolinę programą mainais į dalies skaudžių ekonominių sankcijų atšaukimą.

„Premjero Netanyahu argumentuose neįžvelgiau nė vieno momento dėl nesilaikymo, tai yra, kad Iranas pažeidžia savo branduolinius įsipareigojimus pagal tą sutartį“, – sakė F. Mogherini.

Kaip rodo dešimt iki šiol pateiktų TATENA ataskaitų, „Iranas visiškai vykdo savo įsipareigojimus“, pridūrė ES diplomatijos vadovė.

Jungtinių Tautų branduolinių programų priežiūros agentūra antradienį pakartojo nežinanti „jokių patikimų veiklos Irane po 2009 metų požymių, atitinkančių branduolinio sprogstamojo įrenginio kūrimą“, remdamasi 2015 metais pateiktais savo vertinimais.

Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) atstovo pareiškime sakoma, kad jos valdyba „yra paskelbusi, jog šio klausimo svarstymas yra baigtas“, 2015 metų gruodį pateikus atitinkamą ataskaitą.

B. Netanyahu, jau ne kartą raginęs pakeisti arba nutraukti susitarimą tarp pasaulio galybių ir Izraelio pagrindinio priešininko Irano, pirmadienį per kruopščiai parengtą tiesioginę televizijos transliaciją, turinčią demaskuoti Irano branduolines ambicijas, tvirtino turįs naujų „įrodymų“, kad Irano atominių ginklų kūrimo programa gali būti bet kuriuo metu atgaivinta.

Nors TATENA pareiškime B. Netanyahu teiginiai tiesiogiai neminimi, agentūros atstovas sakė, kad jo organizacija „vertina visą jai prieinamą su apsaugos priemonėmis susijusią informaciją“.

„Tačiau TATENA netaiko praktikos viešai svarstyti klausimus, susijusius su tokia informacija“, – pridūrė jis.

Tarptautinė bendruomenė laukia JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo, ar Amerika pasitrauks iš, anot jo, „blogiausio kada nors sudaryto“ susitarimo su Iranu.

JAV gali visiškai denonsuoti šią sutartį gegužės 12-ąją, kai sukaks naujas terminas pratęsti sankcijų Iranui netaikymo režimą.

Iranas tvirtina niekada nesiekęs įgyti branduolinio arsenalo ir sako, kad jo atominės programos tikslai yra vien civiliai.

Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Bahramas Ghasemi antradienį pareiškė, jog „pagarsėjusio melagio“ B. Netanyahu kaltinimai, esą Teheranas melavo pasauliui apie savo branduolines ambicijas, yra „nuvalkioti, beverčiai ir gėdingi“.