Perpildytų kalėjimų problemą Makedonija spręs skelbdama amnestiją
Ma­ke­do­ni­jos par­la­men­tas pir­ma­die­nį pri­ėmė am­nes­ti­jos įsta­ty­mą, ku­riuo bus sie­kia­ma pa­leng­vin­ti pa­dė­tį dėl per­pil­dy­tų ša­lies ka­lė­ji­mų, ku­rie su­lau­kia aš­trios kri­ti­kos dėl ne­žmo­niš­kų są­ly­gų.

Pirmadienį priimtas teisės aktas numato, kad apie 670 kalinių, atliekančių trumpesnes nei šeši mėnesiai įkalinimo bausmes, bus paleisti į laisvę. Dar per 3 tūkst. kalinių, nuteistų kalėti ilgiau kaip pusmetį, bausmės bus sutrumpintos trečdaliu.

Vis dėlto amnestija negalios asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, bei už nužudymą, rinkimų pažeidimus, lytinius nusikaltimus ir už nusikaltimus prieš valstybę nuteistiems asmenims.

Kairiųjų pažiūrų Makedonijos premjeras Zoranas Zajevas neseniai aplankė didžiausią šios Balkanų šalies pataisos įstaigą, įsikūrusią netoli sostinės, ir pareiškė, kad jam „gėda“ vadovauti šalies su tokiomis prastomis kalėjimų sąlygomis vyriausybei.