Per protestus Rusijoje suimti mažiausiai 350 žmonių
Ru­si­jo­je šeš­ta­die­nį vyks­tant pro­tes­tams prieš ket­vir­tą ka­den­ci­ją pra­dė­sian­tį pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną po­li­ci­ja su­lai­kė ma­žiau­siai 350 žmo­nių, o ne­sank­cio­nuo­tam mi­tin­gui iš­vai­ky­ti bu­vo pa­nau­do­tos aša­ri­nės du­jos, pra­ne­šė ne­prik­lau­so­mi ste­bė­to­jai ir nau­jie­nų agen­tū­ros AFP ko­res­pon­den­tai.

Tarp sulaikytųjų Maskvoje buvo ir šalies opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas, jo sąjungininkas Nikolajus Liaskinas ir dar daugybė jų šalininkų, pranešė AFP korespondentai. Pasak jų, policija apsupo protestuotojus ir bandė šiurkščiai numalšinti mitingą.

Nepriklausomas tinklalapis „OVD-Info“, renkantis informaciją apie politinius areštus, nurodė, kad visoje šalyje suimti mažiausiai 350 žmonių.

Pranešama, kad daugiausiai sulaikytųjų – 97 – buvo Čeliabinsko mieste. „OVD-Info“ pranešė, kad per protestą Jakutske buvo suimti 75 asmenys, tačiau visi jie jau buvo paleisti.

Vienoje Maskvos centrinėje aikštėje šeštadienį į nesankcionuotą protestą prieš prezidentą susirinko tūkstančiai žmonių. Pasak „OVD-Info“, sostinėje suimti daugiau kaip 50 protestuotojų.

Šeštadienio protestus, kurių šūkis – „Jis mums ne caras“, organizuoja V. Putino kritikas ir Rusijos opozicijos lyderis A. Navalnas.