Paulas Manafortas sutiko bendradarbiauti su prokurorais
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po bu­vęs rin­ki­mų kam­pa­ni­jos va­do­vas Pa­ulas Ma­na­for­tas penk­ta­die­nį su­ti­ko bend­ra­dar­biau­ti su spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro vyk­do­mu ty­ri­mu dėl įta­ria­mo D. Trum­po rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ir Ru­si­jos są­moks­lo prieš pre­zi­den­to rin­ki­mus.

P. Manafortas sutiko pripažinti kaltę dėl sąmokslo sukčiauti prieš Jungtines Valstijas – meluojant investuotojams, plaunant pinigus ir vykdant kitus finansinius nusikaltimus, taip pat suokalbio trukdyti teisingumui, bandant daryti įtaką liudininkams šioje byloje.

Kaip rodo penktadienį specialiojo prokuroro Roberto Muellerio teismui perduoti popieriai, iš P. Manaforto kaltinamajame akte anksčiau buvusių septynių kaltinimų liko tik du. Tai reiškia, kad prokurorui pavyko susitarti su P. Manaforto advokatais dėl jo kaltės pripažinimo.