Pagrindinis Rusijos tikslas JAV – visuomenės poliarizacija
Ru­si­jos „In­ter­ne­to ty­ri­mų agen­tū­ra“, kar­tu su „Camb­rid­ge Ana­ly­ti­ca“, ta­po vie­na iš dvie­jų la­biau­siai ap­ta­ria­mų vei­kė­jų so­cia­li­nių tink­lų iš­nau­do­ji­mo pro­pa­gan­dai JAV Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu is­to­ri­jo­je. Šią sa­vai­tę JAV At­sto­vų rū­mų ko­mi­te­tas pa­vie­ši­no ty­ri­mo me­tu su­rink­tus tūks­tan­čius pa­vyz­džių Ru­si­jos pla­tin­tų pra­ne­ši­mų ir rek­la­mų so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“.

Viena iš karščiausiai aptariamų istorijos temų buvo Rusijos įtaka dabartinio Donaldo Trumpo pergalei JAV Prezidento rinkimuose. Visgi, žiūrint į paviešintus reklamų pavyzdžius, darosi vis akivaizdžau, kad Rusija siekė ne palaikyti vieną ar kitą kandidatą, o, puikiai matydama ir taip didelį JAV visuomenės ir elektorato susiskaldymą, jį dar labiau paryškinti ir išnaudoti savo tikslams.

Paviešintuose pavyzdžiuose akivaizdžiai matoma, kad emocingo, skaldančio ir radikalizuojančio turinio reklamos buvo pateikiamos abejoms – tiek labiau demokratiškai, tiek labiau respublikoniškai nusiteikusioms – pusėms. Kiekvienos iš jų akyse buvo stengiamasi kuo labiau demonizuoti oponuojančią stovyklą. Pabrėžtina ir tai, kad visuomenės nuomonės ir nuostatų manipuliavimu nebuvo apsiribota – Rusijos troliai socialiniuose tinkluose organizavo realias protesto akcijas miestuose ir, kaip rodo duomenys, kartais šios pastangos veltui nenueidavo.

Kita itin pastebimai išnaudota JAV visuomenę skaldanti tema buvo šalyje tvyranti rasinė įtampa. Pastebima, kad daugiau nei pusėje pateiktų turinio pavyzdžių dominavo būtent ši tema. Kaip ir politinių kairės-dešinės afiliacijų atveju, su rase susijusios įtampos buvo aštrinamos stengiantis kuo labiau supriešinti dominuojančias oponentų grupes. Analizuojant „Interneto tyrimų agentūros“ platintas reklamas susidaro aiškus įspūdis, kad Rusija aktyviai stengėsi išnaudoti tuo metu vis labiau populiarėjantį „Black Lives Matter“ judėjimą.