Nyderlandų paštui teko atsiprašinėti už Rusiją smerkiantį pašto ženklą
Ny­der­lan­dų pa­štas bu­vo pri­vers­tas at­sip­ra­šy­ti už ukrai­nie­čių me­ni­nin­ko And­ri­jaus Er­mo­len­kos su­kur­tą pa­što ženk­lą, vaiz­duo­jan­tį kaip fut­bo­lo ka­muo­lys nu­mu­ša lėk­tu­vą. Me­ni­nin­kas no­rė­jo ši­taip pri­min­ti, kad pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą su­ren­gu­si Ru­si­ja yra at­sa­kin­ga už Ma­lai­zi­jos oro li­ni­jų rei­so MH17 žū­tį.

Prieš keturis metus Malaizijos orlaivį virš Rytų Ukrainos numušė raketa, kuri tyrėjų nuomonė priklausė Rusijai arba jos remiamiems kovotojams. Žuvo visi 298 orlaivio keleiviai, kurių dauguma buvo Nyderlandų piliečiai.

Pasak Nyderlandų pašto, siūlyti originalaus dizaino pašto ženklus gali kiekvienas ir ukrainiečių menininko kūrinys pašto sistemoje atsidūrė būtent tokiu būdu.

Pasak Nyderlandų žiniasklaidos, bent vienas toks ženklas buvo užsakytas internetu, tačiau Nyderlandų paštas jį netrukus pašalino ir atsiribojo nuo bet kokios atsakomybės už jo publikavimą kompanijos interneto puslapyje.

Nyderlandų pašto tinklapyje apsilankę asmenys paliko nevienareikšmius atsiliepimus: vieni tai vadino pasipiktinimą keliančia provokacija, o kiti – teisingu pasaulio čempionatą rengiančios Rusijos veidmainiškumo atvaizdavimu.