Nutraukė kalbas apie naują susitikimą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas nu­spren­dė ati­dė­ti sa­vo nau­jas de­ry­bas su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu iki ki­tų me­tų, kai bus baig­tas ty­ri­mas dėl Mask­vos ki­ši­mo­si į Ame­ri­kos rin­ki­mus, tre­čia­die­nį pa­skel­bė Bal­tų­jų rū­mų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas.

Liepos 16-ąją Helsinkyje surengtas D. Trumpo susitikimas su V. Putinu sulaukė aštrios kritikos namuose, bet Baltieji rūmai anksčiau teigė, kad ateinantį rudenį ruošiamasi surengti naują abiejų lyderių susitikimą Vašingtone.

Vis dėlto Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas dabar pranešė, kad šios derybos įvyks ne anksčiau kaip 2019 metais.

„Prezidentas įsitikinęs, kad kitas dvišalis susitikimas su prezidentu Putinu turėtų įvykti, kai raganų medžioklė dėl Rusijos bus baigta. Taigi, susitarėme, kad tai bus po pirmosios (2019 metų) dienos“, – nurodė J. Boltonas.