Netoli Varšuvos oro uosto chemine medžiaga apsinuodijo 14 žmonių
Ne­to­li Var­šu­vos tarp­tau­ti­nio Fre­de­ri­co Cho­pi­no oro uos­to esan­čia­me kro­vi­nių ter­mi­na­le į ap­lin­ką pa­te­ko kaž­ko­kios che­mi­nės me­džia­gos, ku­ria ap­si­nuo­di­jo 14 žmo­nių, sek­ma­die­nį sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pra­ne­šė len­kų ra­di­jas „Pols­kie Ra­dio“.

Kokia yra 14 į ligoninę paguldytų žmonių būklė, nenurodoma.

Incidento padarinius likviduoja gelbėtojai. Specialistai aiškinasi, kokia medžiaga pateko į aplinką.