Netikrais laiškais bandyta sukompromituoti Latvijos gynybos ministrą
Pa­nau­do­jant su­klas­to­tą elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­są Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tro Ar­čio Pa­bri­ko var­du an­tra­die­nį ke­liems ad­re­sa­tams vals­ty­bi­nė­se įstai­go­se bu­vo iš­siųs­ti ne­tei­sin­gi, komp­ro­mi­tuo­jan­čio tu­ri­nio pra­ne­ši­mai, nau­jie­nų agen­tū­rai BNS nu­ro­dė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Melagingi pranešimai A. Pabriko vardu buvo išsiuntinėti iš Rusijoje esančių serverių. Laiškuose sakoma, kad vasario 16 dieną jis apsilankė bare Rygos senamiestyje, kur dviprasmiškai leido laiką.

Latvijos kibernetinio saugumo tarnybos „Cert.lv“ kibernetinio saugumo specialistai labai operatyviai likvidavo netikrus pranešimus.

„Galiu tik spėti, ar tokio „dėmesio“ nusipelniau dėl kritiško interviu, kurį daviau Rusijos radijo stočiai „Echo Moskvy“, ar dėl pernelyg aktyvaus darbo Miuncheno saugumo konferencijoje“, – sakė A. Pabrikas.

Gynybos ministerija paaiškino, kad šiuos išsiuntinėtus laiškus galima laikyti klasikine tapatybės suklastojimo operacija su šnipinėjimo elementais, siekiant išsiaiškinti, kokiais kompiuterio adresais ji perskaityta. Tai taip pat būdas kuo plačiau diskredituoti gynybos ministrą ir bendrai gynybos pramonę, siekiant paskatinti visuomenės nepasitikėjimą.

Latvijos gynybos ministerija ragina visuomenę netikėti elektroniniu paštu atsiųstais netikrais pranešimais ir kritiškai vertinti gautą informaciją.

Tuo metu, apie kurį kalbama netikrame pranešime, A. Pabrikas buvo Miunchene, kur dalyvavo 55-ojoje saugumo konferencijoje, nurodė Gynybos ministerija.