Nesitiki išgyventi: Sacharovo premijos laureatas Olegas Sencovas parašė testamentą
Lei­di­ny­je „Gro­mads­ke“ bu­vo pub­li­kuo­ta pa­sku­ti­nė Ole­go Sen­co­vo va­lia, ku­rią jis par­en­gė rug­sė­jo mė­ne­sį. Tes­ta­men­te re­ži­sie­rius pa­pra­šė ekra­ni­zuo­ti jo par­ašy­tus sce­na­ri­jus, in­for­muo­ja „tvrain.ru“.

„Aš, Olegas Genadjevičius Sentsovas, būdamas pilno proto ir geros atminties, savo mirties atveju pavedu sukurti filmus ir ekranizuoti mano scenarijus, būtent – „Raganosis“, „Kaj“ ir taip pat nelaisvėje parašytus „Nuostabus pasaulis“, „Varnai“ ir „Kristi“, savo kompanjonei ir antrajai režisierei Eugenijai Vradij kaip pagrindinei režisieriei“, – teigiama testamente.

Jeigu Eugenija Vradij atsisakys, ji gali pasirinkti, kam patikėti kalinamo režisieriaus scenarijų ekranizacijas.

„Teisių perėmėjais, įpėdiniais ir honorarų gavėjais po mirties skelbiu savo vaikus: Aliną Sentsovą ir Vladislavą Sentsovą“, – rašoma paskutinėje valioje.

Tekstą leidiniui perdavė režisieriaus sesuo Natalija Kaplan.