Nepavykęs karinis perversmas Gabone
Vos pra­si­dė­ję 2019 m. „at­ne­šė“ ir pir­mą ka­ri­nį per­vers­mą. Ga­bo­no Res­pub­li­kos gvar­di­jos va­do pa­va­duo­to­jas, lei­te­nan­tas Kel­ly On­do Obi­nag su ke­le­tu ka­rių užė­mė vals­ty­bi­nę ra­di­jo sto­tį Li­ber­vi­ly­je ir par­eiš­kė abe­jo­jan­tis pre­zi­den­to Ali Bon­go ga­li­my­bė­mis to­liau val­dy­ti vals­ty­bę. Pen­kias­de­šimt de­vy­ne­rių pre­zi­den­tas šiuo me­tu gy­do­si Ma­ro­ke.

Taip taip, jūs perskaitėte teisingai – leitenantas. Lietuvoje toks karinis laipsnis suteikiamas baigus Lietuvos karo akademiją. Gero karininko balsu Kelly Ondo Obinag perskaito savo pranešimą, ir šis vaizdo įrašas netrukus apkeliauja visą pasaulį. Kartu su žinia, kad perversmas beveik iš karto buvo užgniaužtas. Po trumpo susišaudymo prie vietinės televizijos ir radijo ofiso keturi perversmininkai buvo suimti, Ondo Obinag pabėgo.

Netrukus perversmo vadovas, bent jau tokiu save paskelbęs pats, buvo sulaikytas. O du šaunūs kariai, ištikimai stovėję už nugaros jam skaitant pranešimą – nukauti, paaukoję savo gyvybes dėl ištikimybės vadui.

Keletas pastebėjimų.

Gabonas yra itin svarbus Prancūzijos užsienio politikos Afrikoje taškas, tačiau galima teigti, kad tai niekaip nebuvo nukreipta prieš prancūzus.

Perversmą palaikyti susirinkusią apie 300 žmonių grupę panaudoję ašarines nesunkiai išvaikė vyriausybei ištikimos karinės pajėgos. Galima daryti prielaidą, kad saujelė perversmininkų pervertino savo galimybes, tikėdamiesi visuomenės paramos, o tokia klaida yra būdinga beveik visiems nepasisekusiems perversmams. Kelly Ondo Obinag neturėjo jokios politinės partijos ar grupuotės paramos, todėl nepavyko sukelti masinių neramumų ir palaikymo, į perversmininkų pusę neperėjo kariuomenės ir policijos pajėgos. Manau galima teigti, kad perversmininkai neturėjo jokių aiškių ir visuomenei svarbių tikslų, todėl buvo naivu tikėtis sulaukti palaikymo, o pačio perversmo jėgos buvo tokios mažos, kad jų būtų užtekę tik trumpam pasišaudymui su keliais policijos ekipažais. Vėlgi, Afrikos realijos – policija visoje šioje istorijoje tyliai laukė, kieno portretą reiks pakabinti.

Gabonas yra itin svarbus Prancūzijos užsienio politikos Afrikoje taškas, tačiau galima teigti, kad tai niekaip nebuvo nukreipta prieš prancūzus. Gana keista, kad net nepaskubėta apkaltinti ką nors iš opozicinių jėgų lyderių. Visa tai leidžia manyti, kad greičiausiai Gabone nekils jokių didesnių neramumų ir jokių ryškesnių opozicijos persekiojimų.

Kol nėra daugiau informacijos, daryčiau išvadą, kad jaunas, nepatyręs ir politiškai neraštingas karininkas pamėgino sugauti už uodegos savo laimės paukštę, tačiau neturėjo tokiam išskirtiniam politiniam aktui reikalingų gebėjimų.

Tekstas pirmą kartą publikuotas: https://egidijuspapeckys.blogspot.com/