NATO pasmerkė Rusijos tiltą į aneksuotą Krymą
NA­TO tre­čia­die­nį pa­smer­kė nau­ją til­tą, su­jun­gu­sį Ru­si­jos že­my­ni­nę da­lį su Mask­vos anek­suo­tu Kry­mo pu­sia­sa­liu, ir par­eiš­kė, kad tai yra „dar vie­nas“ Ukrai­nos su­ve­re­nu­mo pa­žei­di­mas.

„NATO smerkia Rusijos pastatytą ir iš dalies atidarytą Kerčės sąsiaurio tiltą.