Mokytojai streikuoja Los Andžele: reikalauja didesnių atlyginimų
Los An­dže­le pir­ma­die­nį pa­skel­bė strei­ką per 30 tūkst. vie­šų­jų mo­kyk­lų pe­da­go­gų, rei­ka­lau­da­mi mo­kė­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, ma­žin­ti moks­lei­vių skai­čių kla­sė­se ir įdar­bin­ti dau­giau mo­ky­to­jų.

Pirmas per pastaruosius 30 metų organizuotas streikas paveikė maždaug 500 tūkst. mokinių šalies antroje pagal dydį mokyklų apygardoje, pastarąsias kelias savaites vedamoms intensyvioms deryboms nedavus rezultato.

Šią akciją visoje šalyje atidžiai stebi mokytojų profesinės sąjungos, besiderančios dėl palankesnių darbo sąlygų ir taip pat svarstančios galimybę skelbti streikus.

„Susirinkome šią lietingą dieną pasaulio turtingiausioje valstybėje, šalies turtingiausioje valstijoje, vienoje mėlyniausių (demokratų kontroliuojamų) valstijų – mieste, kur apstu milijonierių ir kur mokytojai priversti streikuoti, kad parūpintų pagrindinių dalykų mūsų mokiniams“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Los Andželo mokytojų susivienijimo vadovas Alexas Caputo– Pearlas.

„Susirinkome kovoti už viešojo švietimo dvasią“, – pridūrė jis.

„Kyla klausimas: ar marinsime badu mūsų viešąsias apygardų mokyklas, kad jos taptų privatizuotos, ar pakartotinai investuosime į mūsų viešąsias apygardų mokyklas savo moksleivių ir klestinčio miesto labui?“ – klausė A. Caputo-Pearlas.

Profesinės sąjungos ir Los Andželo jungtinė mokyklų apygarda (LAUSD) sutinka, kad klasės, kai kada turinčios daugiau kaip 40 moksleivių, turi sumažėti, mokytojų algos turi kilti, o mokyklose turi dirbti daugiau pedagogų. tačiau nesutariama dėl finansavimo dydžio.

Apygardos mokyklų administracijos tvirtina, kad dėjo visas įmanomas pastangas, kad išvengtų streiko ir susitartų su profsąjungomis, tačiau rajonas, jų teigimu, tiesiog neturi pakankamai pinigų visiems reikalavimams patenkinti.

Penktadienį pateiktas peržiūrėtas siūlymas padidinti finansavimą mokykloms apytiksliai 24 mln. dolerių (21 mln. eurų) ir prieš kitus mokslo metus įdarbinti 1 200 naujų mokytojų buvo atmestas.