Minskas: nuo santykių pagrindų susitarimo su ES iki supaprastinto vizų režimo
Bal­ta­ru­si­jos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos san­ty­kių pa­grin­dų su­si­ta­ri­mo ne­bu­vi­mas yra ne­nau­din­gas abiems ša­lims, pir­ma­die­nį par­eiš­kė Bal­ta­ru­si­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Ser­ge­jus Ru­mas su­si­ti­ki­me su ES biu­dže­to ir žmo­giš­kų­jų re­sur­sų ko­mi­sa­ru Guent­he­riu Oet­tin­ge­riu Mins­ke.

„Norėčiau sužinoti, ką reikia padaryti, kad kuo greičiau būtų galima pasirašyti Baltarusijos ir Europos Sąjungos santykių pagrindų susitarimą, nes toks teisinis vakuumas tarp kaimynių, žinoma, yra nenaudingas abiems šalims“, – S. Rumo žodžius citavo Baltarusijos valstybinė žiniasklaida.

Ministras pirmininkas taip pat kalbėjo apie rengiamą susitarimą su ES dėl vizų režimo supaprastinimo – šis procesas yra pasiekęs paskutinįjį etapą.