Milijardieriaus Babišo vadovaujama Čekijos vyriausybė pralaimėjo balsavimą dėl pasitikėjimo
Nau­ja­sis Če­ki­jos vy­riau­sy­bės ma­žu­mos ka­bi­ne­tas, va­do­vau­ja­mas mi­li­jar­die­riaus And­re­jaus Ba­bi­šo, an­tra­die­nį pra­lai­mė­jo bal­sa­vi­mą dėl pa­si­ti­kė­ji­mo par­la­men­te, įsta­ty­mų lei­dė­jams at­me­tus po­pu­lis­tą, ap­kal­tin­tą pikt­nau­džia­vi­mu ES su­bsi­di­jo­mis.

„Parlamentas atsisakė išreikšti pasitikėjimą kabinetu“, – sakė parlamento pirmininkas Radekas Vondračekas.

200 įstatymų leidėjų balsavo 117 prieš ir 78 už kabinetą, penki susilaikė.

A. Babišas, kurio populistinis judėjimas ANO spalį laimėjo visuotinius rinkimus, dar kartą galės mėginti suformuoti kabinetą, paprašius Čekijos prezidentui Milošui Zemanui. Tačiau jis pabrėžė, kad A. Babišas privalo įrodyti, kad turi pakankamai paramos naujai vyriausybei formuoti.

Pagal konstituciją prezidentas gali du kartus spręsti, kas formuos vyriausybę, o trečią ir paskutinį kartą sprendimą priima parlamento pirmininkas, kuris taip pat yra vienas A. Babišo sąjungininkų.

Ministras pirmininkas anksčiau sakė, kad, jeigu pralaimės balsavimą, jo vyriausybė oficialiai atsistatydins sausio 17 dieną, tačiau praktiškai dirbs toliau, kol jis rinks savo naują komandą.