Mike'o Pompeo kandidatūrai pritarė Senato komitetas
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas į vals­ty­bės se­kre­to­riaus pos­tą Mi­ke'as Pom­peo vie­no bal­so pers­va­ra už­si­ti­kri­no Se­na­to už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­lan­kią re­ko­men­da­ci­ją ir iš­ven­gė is­to­ri­nio ne­pri­ta­ri­mo.

Dabar jo kandidatūrą svarstys visi Senato nariai.

Demokratai atkakliai priešinosi dabartinio Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriaus kandidatūrai ir balsavo prieš. Tik paskutinę minutę persigalvojus Kentukio respublikonui Randui Paului, kuriam prieš balsavimą paskambino prezidentas, M. Pompeo pavyko užsitikrinti komiteto pritarimą.

Priešingu atveju kandidatas į valstybės sekretorius būtų sulaukęs nepalankaus atsiliepimo pirmąsyk nuo 1925 metų, kai komitetas pradėjo saugoti posėdžių stenogramas.

Dabar sprendimą dėl M. Pompeo paskyrimo turės priimti visas Senatas, kur jam bus lengviau užsitikrinti pritarimą. Kongreso aukštųjų rūmų daugumos lyderis Mitchas McConnellas sako, kad balsavimas turi įvykti šią savaitę.