Maskvoje degė Rusijos centrinio banko būstinė
Mask­vos cen­tre esan­čia­me Ru­si­jos cen­tri­nio ban­ko pa­sta­te penk­ta­die­nio va­ka­rą ki­lo gais­ras, ta­čiau svar­būs do­ku­men­tai per šį in­ci­den­tą ne­nu­ken­tė­jo, pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“, rem­da­ma­si vie­nu in­for­muo­tu šal­ti­niu.

„Pirminiais duomenimis, dokumentai per gaisrą nebuvo pažeisti“, – sakė agentūros pašnekovas.

Apie 30 kv. metrų apėmusios liepsnos buvo užgesintos 20 val. 57 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, nurodė Nepaprastųjų situacijų ministerija.

Centrinis bankas pranešė, kad per „lokalų“ gaisrą žmonės nenukentėjo.

Vienas šaltinis „Interfax“ sakė, kad gaisras viename iš viršutinių pastato aukštų kilo nuo biuro technikos.