Maskva žada atkirtį Baltijos valstybėms
Mask­va at­sa­kys į ne­drau­giš­kus žings­nius, ku­rių ėmė­si Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, užd­rau­du­sios įva­žiuo­ti į sa­vo te­ri­to­ri­ją Ru­si­jos pi­lie­čiams, įtrauk­tiems į va­di­na­mą­jį Ser­ge­jaus Mag­nits­kio są­ra­šą, par­eiš­kė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

„Suprantama, mes nepaliekame tokių nedraugiškų veiksmų be deramo atsako“, – sakoma URM Informacijos ir spaudos departamento direktoriaus pavaduotojo Artiomo Kožino pareiškime, paskelbtame oficialioje žinybos svetainėje.

„Kaip žinoma, anksčiau mes atsakėme į analogiškus Lietuvos valdžios žingsnius. Atitinkamų priemonių bus imtasi ir dėl Latvijos, taip pat prisijungusios prie šio provokacinio, antirusiško kurso“, – pažymima pareiškime.

A. Kožinas taip pat pabrėžė, kad reaguojant į kovo 29 dieną Estijos paskelbtą draudimą įvažiuoti į šalį 49 Rusijos piliečiams iš „Magnitskio sąrašo“ į Rusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Estijos ambasadorius.

Pasak A. Kožino, estų pasiuntinys buvo informuotas apie „draudimą atvykti į Rusiją virtinei itin rusofobiškai nusiteikusių Estijos politikų ir visuomenės veikėjų“.

„Mes pabrėžėme, kad tas Talino sprendimas liudija, jog toliau laikomasi atvirai antirusiško kurso, ir tai daro tiesioginę žalą dvišaliams santykiams“, – sakė Rusijos URM atstovas.