Maršrutas per Arktį – jau įmanomas, bet dar per ankstyvas
Di­džiau­sia pa­sau­ly­je kon­tei­ne­rių ga­be­ni­mo jū­ra ope­ra­to­rė Da­ni­jos „Mol­ler Maersk“ penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad vie­nas iš įmo­nės kro­vi­ni­nių lai­vų sėk­min­gai perp­lau­kė Ru­si­jos Ark­tį. „Mol­ler Maersk“ tech­no­lo­gi­jų va­do­vas Pa­lle Laur­se­nas sa­ko, kad „ban­do­ma­sis plau­ki­mas lei­do mums gau­ti iš­skir­ti­nės pa­tir­ties“ bei pri­dū­rė, jog lai­vas „Ven­ta Maersk“ ir vi­sos jo sis­te­mos ne­įp­ras­to­je ap­lin­ko­je vei­kė ge­rai.

P. Laursenas sako, kad laivas, kuris buvo pakrautas šaldytos žuvies kroviniu, iš tolimųjų rytų uosto Vladivostoko išplaukė rugpjūčio 22 dieną ir Sankt Peterburgą pasiekė penktadienį.

Šis maršrutas – kuriame, tikėtina, dėl klimato atšilimo greitu metu ištirps ledas – gali būti trumpesnis kroviniams iš Rytų Azijos į Europą nei kelias per Kanadą.

Ekspertai sako, kad maršrutas kelionės iš Rytų Azijos į Europą ilgį gali sutrumpinti nuo 21 tūkst. kilometrų keliaujant per Sueco kanalą iki 12,8 tūkst. kilometrų. Tai tranzito laiką sumažintų 10–15 dienų.

Tačiau „Moller Maersk“ pripažįsta, kad apie šio maršruto komercinį panaudojimą kalbėti dar anksti.

„Kol kas nematome Šiaurinio Jūros Maršruto kaip realios alternatyvos dabartiniams Rytų-Vakarų maršrutams“, – sako P. Laursenas.

„Šiandien plaukti įmanoma tik maždaug tris mėnesius per metus, bet tai bėgant laikui gali pasikeisti. Be to, mes taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kad maršruto įveikimui reikalingi ledo klasės laivai, kas reikalauja papildomų investicijų“, – tęsė jis.

Per 37 dienų kelionę „Moller Maersk“ palaikė „artimą ir reguliarų dialogą“ su Rusijos pareigūnais.

Įmonė sako, kad Rusijos Arkties maršrutu plaukęs laivas yra vienas iš didžiausių ledo klasės laivų pasaulyje, kurie yra specialiai pastatyti taip, jog sugebėtų plaukti šaltuose vandenyse.