Makedonija pradeda pavadinimo pakeitimo procedūras
Ma­ke­do­ni­jos vy­riau­sy­bė pa­pra­šė par­la­men­to pra­dė­ti pro­ce­dū­rą dėl kons­ti­tu­ci­jos kei­ti­mo, at­siž­vel­giant į su­si­ta­ri­mą su Grai­ki­ją, pa­gal ku­rį tu­rė­tų bū­ti pa­keis­tas ša­lies pa­va­di­ni­mas, o mai­nais jai at­ver­tas ke­lias į NA­TO.

Vyriausybės atstovas spaudai sakė, kad pateiktuose pasiūlymuose numatyta prie šalies pavadinimo pridėti žodį „Šiaurės“, taip pat pakeisti Konstitucijos preambulę ir du straipsnius.

Šis prašymas parlamentui buvo pateiktas po rugpjūčio 30-osios referendumo, kuriame makedonai tarė tvirtą „taip“ susitarimui su Graikija. Visgi dėl per meko rinkėjų aktyvumo referendumas buvo paskelbtas neįvykusiu.

Numatyta, kad parlamentas šį vyriausybės prašymą svarstys antradienį. Ministras pirmininkas Zoranas Zajevas parlamente neturi dviejų trečdalių daugumos, reikalingos patvirtinti siūlomas pataisas.

Premjeras sakė, kad šauks pirmalaikius parlamento rinkimus, jei įstatymų leidėjai nepritars pataisoms.

Birželį Skopjės ir Atėnų sudarytas susitarimas įpareigoja Makedoniją iki metų pabaigos pakeisti konstituciją, įtvirtinant joje naująjį šalies pavadinimą – Šiaurės Makedonija.

Atėnai ilgą laiką ginčijo Makedonijos teisę naudoti savo pavadinimą, nes tai esą gali reikšti teritorines pretenzijas į taip pat vadinamą Graikijos šiaurinę provinciją – senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšį ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinį.

Dėl šio ginčo Graikija daug metų blokavo Makedonijos pastangas prisijungti prie NATO ir Europos Sąjungos.