Lietuvos grafitininkas Sumatroje siekia atkreipti dėmesį į drėgnųjų atogrąžų miškų kirtimą
Lie­tu­vos gra­fi­ti­nin­kas Er­nes­tas Za­cha­re­vi­čius sa­vo nau­ju kū­ri­niu In­do­ne­zi­jos Su­ma­tros sa­lo­je sie­kia at­kreip­ti dė­me­sį į drėg­nų­jų at­og­rą­žų miš­kų kir­ti­mo prob­le­mą, sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ penk­ta­die­nį pra­ne­šė „Eu­ro­news“.

Vienoje palmių plantacijoje iš viršaus matomas pagalbos prašymas – iš medžių sudėliotas didžiulis užrašas SOS.

Šiuo meno kūriniu siekiama atkreipti dėmesį į problemą, kad Indonezijoje kertant medžius drėgnuosiuose atogrąžų miškuose ir valant teritorijas palmių plantacijoms, yra naikinamos įvairios laukinių gyvūnų rūšys, pavyzdžiui, orangutanai.

Palmių plantacijos plečiamos augant palmių aliejaus poreikiui; jis naudojamas maisto, kuro, kosmetikos ir kitų produktų pramonėje.