Lietuvis plėšikas apskundė Slovėniją EŽTT
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (EŽTT) an­tra­die­nį tu­rė­tų pa­skelb­ti spren­di­mą, ar Slo­vė­ni­ja ne­pa­žei­dė už ban­ko plė­ši­mą nu­teis­to lie­tu­vio tei­sių, ne­su­teik­da­ma jam lie­tu­vių ver­tė­jo. Da­nas Viz­gir­da bu­vo areš­tuo­tas ir pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn 2002 me­tais dėl da­ly­va­vi­mo ban­ko apip­lė­ši­me Slo­vė­ni­jo­je.

Lietuviui buvo suteiktas rusų kalbos vertėjas ir pateikiami dokumentų vertimai į rusų kalbą per visą baudžiamąjį procesą, įskaitant policijos tyrimą, kaltinamąjį aktą ir teismo procesą.

2002-ųjų liepą jis ir trys kiti lietuviai buvo nuteisti už plėšimą ir neteisėtą praturtėjimą bei automobilio vagystę. D. Vizgirdai skirta kiek daugiau nei aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė. Jo apeliacinis skundas buvo atmestas.

Vėliau lietuvis skundėsi nacionaliniams teismams, kad, be kita ko, jis gerai nemoka rusų kalbos, kad pirmosios instancijos teismas ignoravo jo pareiškimą šiuo klausimu ir kad buvo pažeista jo teisė vartoti savo kalbą baudžiamojo proceso metu.

Galiausiai 2006-ųjų sausį jo skundą atmetė Aukščiausiasis Teismas, o 2008-ųjų liepą – Konstitucinis Teismas.

Abu aukščiausiosios instancijos teismai nustatė, kad baudžiamojo proceso metu D. Vizgirda niekada nebuvo pateikęs skundo, jog nesupranta rusų kalbos, be to, jis turėjo advokatą, su kuriuo bendravo rusiškai, taip pat dalyvavo savo teismo procese, todėl jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą nebuvo pažeista.

Anot EŽTT pranešimo spaudai, D. Vizgirda skundžiasi, kad jo byla nebuvo teisingai išnagrinėta, nes jis nesuprato teismo proceso kalbos ar pateikto vertimo.