Lenkijos prezidentas nori prašyti rinkėjų suteikti jam daugiau galių
Len­ki­jos pre­zi­den­tas an­tra­die­nį at­sklei­dė 15 klau­si­mų, ku­rie bus pa­teik­ti rin­kė­jams re­fe­ren­du­me dėl kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų; tarp jų yra klau­si­mai, ar rei­kia stip­rin­ti pre­zi­den­ti­nes ga­lias ir gin­ti Len­ki­jos na­rys­tę Eu­ro­pos Są­jun­go­je ir NA­TO.

Prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) jau seniai ragino imtis konstitucinių pataisų ir paskelbė referendumą lapkričio 10–11 dienomis. Tačiau kol kas apie siūlomus pakeitimus buvo žinoma mažai.

Antradienį po susitikimo su Nacionaline plėtros taryba A. Duda pristatė siūlomų 15 klausimų, kurie dar gali būti svarstomi.

Pirmasis jų – ar rinkėjai nori naujos konstitucijos. Taip pat klausiama piliečių nuomonės dėl išėjimo į pensiją amžiaus – 60 metų moterims ir 65 metų vyrams.