Lenkijos prezidentas komunistinio režimo generolų pasigailėjo
Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da penk­ta­die­nį ve­ta­vo įsta­ty­mą, tu­rė­ju­sį at­ver­ti ga­li­my­bę ati­mti laips­nius iš bu­vu­sių ko­mu­nis­ti­nio re­ži­mo ka­riš­kių ir sau­gu­mo pa­jė­gų na­rių.

A. Duda sakė, kad šis teisės aktas nėra teisingas, nes laipsnius praradusiems pareigūnams nesuteikiama jokia galimybė apginti savo reputaciją.

Parlamento priimtas teisės aktas leido generolus ir kitus aukštus laipsnius turėjusius buvusius komunistinio laikotarpio pareigūnus pažeminti iki eilinių dėl jų vaidmens Maskvos primesto režimo, gyvavusio 1944–1990 metais, veiksmuose – ypač dėl dalyvavimo susidorojant su disidentas per 1981 metais generolo Wojciecho Jaruzelskioi (Vojcecho Jaruzelskio) paskelbtą karo padėtį. Tų represijų aukomis tapo apie 100 žmonių.

Įstatymo šalininkai tvirtino, kad šis teisės aktas suteikia galimybę įvykdyti teisingumą, bet oponentai teigė, kad jis tėra keršto priemonė. Pastaruoju metu atliktos apklausos rodė, kad įstatymas visuomenėje nėra populiarus.