Lenkijos nepriklausomybės minėjime D. Tuskas pagerbė šalies didvyrius
Len­ki­ja sek­ma­die­nį šven­čia 100-ąsias sa­vo, kaip ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės, at­gi­mi­mo me­ti­nes. Ša­ly­je ta pro­ga nu­ma­ty­ta dau­gy­bė ren­gi­nių, įskai­tant ei­ty­nes ir na­cio­na­li­nį him­ną, ku­ris bus vie­šai gie­da­mas dau­giau kaip 600 mies­tų.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir buvęs Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepriklausomybės šimtmetį švenčia lankydamas svarbiausių asmenų, po karo atkūrusių šalies valstybingumą, paminklus.

Jis padėjo gėlių prie pirmojo valstybės ir ginkluotųjų pajėgų lyderio maršalo Juzefo Pilsudskio paminklo netoli Belverdero rūmų, kuriuose J. Pilsudskis gyveno.

D. Tuskas, Lenkijos valdančiųjų oponentas, sako, kad politiniai ginčai dėl Lenkijos ateities „kartais yra per nuožmūs“, bet pabrėžė, jog „mūsų ryšys yra gerokai stipresnis ir svarbesnis, nes tai esi tu, Lenkija“.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas sekmadienį taip pat dalyvaus valstybinėje ceremonijoje prie Nežinomo kareivio kapo.

Minėjimai sutampa su pasaulio lyderių susirinkimu Paryžiuje minint Pirmojo pasaulinio karo paliaubų šimtmetį.

Lenkija savo nepriklausomybę atgavo 1918 metais, pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Šalis atgimė iš trijų karą pralaimėjusių šalių, kurios Lenkiją valdė 123 metus, pelenų.

Nors Lenkija 1918 metais išpildė savo nepriklausomybės svajonę, Antrojo pasaulinio karo metu šalis vėl buvo okupuota.

Lietuva sveikina Lenkiją

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasveikino Lenkijos užsienio reikalų ministrą Jaceką Czaputowiczių Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga.

„Lenkija sunkiausiomis akimirkomis visada buvo šalia Lietuvos ir rėmė Lietuvos siekius sugrįžti į transatlantinę bendradarbiavimo erdvę. Dabar Lietuva ir Lenkija kartu skina bendradarbiavimo vaisius vieningoje Europoje“, – pabrėžė L. Linkevičius, sveikindamas kolegas diplomatus ir visus Lenkijos piliečius 100-mečio proga.

Lapkričio 11 dieną Vilniuje, Lukiškių aikštėje įvyko ir iškilminga Lietuvos ir Lenkijos vėliavų iškėlimo ceremonija, skirta Lenkijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms pažymėti. Lenkijos vėliava taip pat iškelta ant Užsienio reikalų ministerijos pastato.