Lenkijos Aukščiausiasis Teismas vyriausybės reformas vadina antikonstitucinėmis
Len­ki­jos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jai an­tra­die­nį de­ši­nių­jų vy­riau­sy­bės vyk­do­mas kon­tro­ver­siš­kas teis­mų sis­te­mos re­for­mas pa­va­di­no an­ti­kons­ti­tu­ci­nė­mis, taip pri­si­dė­da­mi prie kri­ti­kų ša­ly­je ir už­sie­ny­je cho­ro.

Valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ reformos jau paskatino Europos Komisiją imtis beprecedenčių veiksmų prieš Lenkiją ir inicijuoti procedūrą pagal Europos Sąjungos sutarties 7-ąjį straipsnį. Varšuvos vykdomos reformos traktuojamos kaip „sisteminė grėsmė“ šalies teismų sistemos nepriklausomybei,