Lenkijoje tebedirba šimtai darbininkų iš Šiaurės Korėjos
Len­ki­jo­je te­be­dir­ba maž­daug 400 Šiau­rės Ko­rė­jos pi­lie­čių, nors ši Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė nuo pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­čio ne­iš­duo­da jiems nau­jų dar­bo lei­di­mų ir lai­ko­si Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Len­ki­jos dar­bo mi­nis­trė.

Naujoji praėjusį mėnesį JT priimta rezoliucija uždraudžia beveik 75 proc. perdirbtos naftos produktų tiekimą į Šiaurės Korėją, nustato neperdirbtos naftos tiekimo limitą, taip pat ragina visus užsienyje dirbančius Šiaurės Korėjos piliečius iki 2019 metų pabaigos sugrąžinti į jų šalį.

„Nuo 2017 metų rugpjūčio 5 dienos Lenkija neišduoda darbo leidimų Šiaurės Korėjos piliečiams“, – Lenkijos darbo ministrė Elzbieta Rafalska sakė žurnalistams Varšuvoje.

Per šį laikotarpį „regiono gubernatoriai atšaukė 74 darbo leidimus, tačiau daugiausiai 462 Šiaurės Korėjos piliečiai“ tebėra Lenkijoje, sakė ministrė.

Šiaurės Korėjos piliečiai dažniausiai dirba Lenkijos laivų statyklose.

Tuo metu darbo ministrės pavaduotojas Stanislawas Szwedas (Stanislavas Švedas) pareiškė, kad šiuo metu yra imamasi administracinių priemonių galiojantiems darbo leidimams atšaukti.

„Mes veikiame pagal JT rezoliuciją ir pagal susitarimą su šalimis, kurios palaiko suvaržymus Šiaurės Korėjos darbininkų įdarbinimui“, – sakė S.Szwedas.

Užsienyje, daugiausiai Kinijoje ir Rusijoje, apgailėtinomis sąlygomis dirba dešimtys tūkstančių Šiaurės Korėjos gyventojų.