Lenkijai – griežtas ES teismo sprendimas
Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ETT) ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė pri­pa­žįs­tan­tis Len­ki­ją kal­ta dėl oro ko­ky­bės nor­mų pa­žei­di­mų ir par­agi­no ne­del­siant tai­sy­ti pa­dė­tį, nes prieš­in­gu at­ve­ju ša­lis ga­li su­lauk­ti fi­nan­si­nių nuo­bau­dų.

ETT sprendimas, kad Lenkija reguliariai pažeidinėdavo ES direktyvomis nustatytus oro taršos smulkiomis toksiškomis kietosiomis dalelėmis leistinuosius parametru žymi naują priešpriešą tarp Europos Sąjungos institucijų ir Varšuvos dešiniosios vyriausybės.

Briuselis pastaraisiais metais ne kartą spaudė Lenkiją laikytis ir kitų aplinkosaugos normų, taip pat laikytis Bendrijos politikos dėl migracijos ir įstatymų viršenybės.

„Teisingumo Teismas nustatė, kad Lenkija pažeidė ES direktyvą dėl aplinkos oro kokybės“, – sakoma Liuksemburge įsikūrusios Europos Sąjungos aukščiausiosios teismo institucijos pranešime.

Nutartyje sakoma, kad 2007–2015 metais Lenkija reguliariai pažeisdavo oro taršos 10 mikronų ir smulkesnėmis kietosiomis dalelėmis (PM10) paros leistinąsias normas 35-ose šalies zonose, o metines normas – devyniose zonose.

Mažytėse kietosiose dalelėse būna angliavandenilių, sunkiųjų metalų ir dioksinų, galinčių patekti į kvėpavimo takus ir plaučius.

Europos Komisija, 28 nares turinčios ES aukščiausioji vykdomosios valdžios institucija, padavė Lenkiją į teismą už ES direktyvos, įsigaliojusios 2008 metų birželį, nesilaikymą.

Dviem dienomis anksčiau ETT generalinis advokatas Yves'as Botas (Ivas Botas) paskelbė išvadą, kad Lenkija pažeidė Europos Sąjungos įstatymus, leidusi kirsti medžius Belovežo girioje, viename paskutiniųjų Europos pirmykščių miškų.