Latvijos Saeima patvirtino Krišjanio Karinio koalicinę vyriausybę
Lat­vi­jos Saei­ma tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no nau­ją­ją ša­lies koa­li­ci­nę vy­riau­sy­bę, va­do­vau­ja­mą prem­je­ro  Ka­ri­nio iš cen­tro de­ši­nės par­ti­jos „Nau­jo­ji vie­ny­bė“.

Įstatymų leidėjai naujajai vyriausybei pritarė 61 balsu prieš 39.

Latvijos naująją koalicinę vyriausybę sudaro penkios politinės partijos: Naujoji konservatorių partija (NKP), „Naujoji vienybė“, susivienijimas „Už plėtrą/Už!“, populistinė partija „Kam priklauso valstybė?“ (KPV LV) ir Nacionalinis aljansas „Viskas Latvijai!“-“Tėvynei ir Laisvei“.