Latvijos prezidentas vyriausybę formuoti pavedė Janiui Bordanui
Lat­vi­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis tre­čia­die­nį nu­spren­dė pa­ves­ti for­muo­ti vy­riau­sy­bę Nau­jo­sios kon­ser­va­to­rių par­ti­jos (NKP) kan­di­da­tui Ja­niui Bor­da­nui.

Per spalio 6-ąją vykusius rinkimus NKP gavo 16 vietų parlamente.