Latvijos e. sveikatos apsaugos sistema patyrė kibernetinę ataką iš užsienio
Lat­vi­jos nau­jo­ji e. svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma an­tra­die­nį pa­ty­rė di­de­lę ki­ber­ne­ti­nę at­aką iš už­sie­nio, ku­rios me­tu iš dau­giau kaip 20 vals­ty­bių Af­ri­ko­je, Ka­ri­buo­se ir Eu­ro­pos Są­jun­go­je per se­kun­dę bu­vo gau­na­ma tūks­tan­čiai pra­šy­mų iš­ra­šy­ti re­cep­tus.

Pavojus duomenims nebuvo iškilęs, nurodė sveikatos apsaugos pareigūnai, kurie iš karto uždarė tik šį mėnesį atidarytą receptų išrašymo svetainę.

„Aišku, kad tai buvo suplanuota ataka, didelė ataka, galėtume sakyti, specializuota, ... nes ji buvo vykdoma iš kompiuterių įvairiose šalyse, ir Europos Sąjungoje, ir ne Europoje“, – žurnalistams sakė valstybės sekretorius Aivaras Lapinis.