Latvijos centrinio banko vadovui siūloma atsistatydinti
Lat­vi­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis agen­tū­rai BNS par­eiš­kė, kad ša­lies cen­tri­nio ban­ko va­do­vas Il­ma­ras Rim­še­vi­čius tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti, kad su­ma­žin­tų ne­igia­mas pa­sek­mes ne tik ša­lies fi­nan­sų sek­to­riui, bet ir vi­sos vals­ty­bės re­pu­ta­ci­jai.

„Mūsų tikslas – teisės viršenybė. Todėl teisėsaugos institucijos ir finansinės priežiūros tarnybos turi tęsti pradėtą darbą nepriklausomai, principingai ir operatyviai, kad kiekvienas Latvijos gyventojas būtų įsitikinęs, kad nepriklausomai nuo statuso, pareigų ir įtakos, korupcinė ir įstatymu baudžiama veikla yra nepriimtina, ir kaltieji bus patraukti atsakomybėn“, – pareiškė Latvijos prezidentas.

Šalies finansų sektoriuje vykstantys įvykiai bus detaliai aptarti šią savaitę Nacionalinio saugumo tarybos posėdyje, pranešė valstybės vadovas.

Kaip skelbta anksčiau, Latvijos centrinio banko vadovas I. Rimševičius įtariamas didelio masto kyšininkavimu, pirmadienį pranešė kovos su korupcija pareigūnai.

Korupcijos prevencijos biuro (KNAB) vadovas Jėkabas Straumė per spaudos konferenciją sakė, kad su šiuo baudžiamuoju procesus susiję du įtariamieji: aukšto rango Latvijos banko pareigūnas ir vienas fizinis asmuo. Byla yra susijusi mažiausiai 100 tūkst. eurų kyšiu.

Penktadienį Latvijos centrinio banko vadovo namuose ir biure buvo atliktos kratos. Taip pat pareigūnai sulaikė verslininką Marį Martinsoną, o šeštadienio vakarą KNAB pareigūnai sulaikė I. Rimševičių.

M. Martinsonas buvo paleistas sekmadienį vakare, o už I. Rimševičiaus paleidimą buvo nustatytas 100 tūkst. eurų užstatas. Šia sumą į valstybės iždą jau sumokėjo vienas šio pareigūno „geras draugas“, sakė I. Rimševičiaus advokatas Saulvedis Varpinis.

I. Rimševičius savo sulaikymą vadina neteisėtu.

Premjeras Maris Kučinskis pirmadienį po nepaprastojo vyriausybės pasitarimo nurodė, kad nustatant kardomąsias priemones I. Rimševičiui bus mažų mažiausiai uždrausta eiti pareigas.