Latvijoje informatorius gins įstatymas
Lat­vi­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis ofi­cia­liai pa­skel­bė įsta­ty­mą dėl as­me­nų, in­for­muo­jan­čių apie pa­žei­di­mus, ap­sau­gos.

Šiuo teisės aktu siekiama paskatinti žmones pranešti į apie įvairius pažeidimus ir užtikrinti tokių asmenų apsaugą nuo galimo keršto.

Įstatymas įsigalios ateinančių metų kovo 1-ąją.

Seimas šį teisės aktą galutiniu skaitymu priėmė spalio 11 dieną.

Remiantis įstatymu, asmenys, turintys svarių priežasčių įtarti, kad valstybės institucijoje įvykdytas administracinis ar baudžiamasis nusižengimas, turi apie tai pranešti pareigūnams.

Įstatymas taip pat nustato pranešėjų apsaugos mechanizmą ir numato priemones, kurių bus imtasi prieš asmenį, jei šis mėgintų keršyti apie pažeidimą pranešusiam informatoriui.