Latvija žada užtikrinti britams „palankias sąlygas“ išstojimo iš ES be sutarties atveju
Lat­vi­jos par­la­men­tas ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė dek­la­ra­ci­ją dėl ša­ly­je gy­ve­nan­čių Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čių tei­sių ir pa­ža­dė­jo su­da­ry­ti jiems „pa­lan­kias są­ly­gas“ to­liau gy­ven­ti ir dirb­ti, jei­gu Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė iš Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­sto­tų be jo­kio su­si­ta­ri­mo.

Britanija turėtų išstoti iš Bendrijos kovo 29 dieną, bet pastangos įteisinti susitarimą dėl šių skyrybų sąlygų kol kas buvo bevaisės.

Latvijos Saeimos deklaracijoje sakoma, kad Jungtinė Karalystė yra ir išliks svarbi šalies partnerė ir sąjungininkė. Parlamentas nori išsaugoti glaudų bendradarbiavimą su Britanija, ypač abiejų šalių gyventojų teisių, saugumo, gynybos, užsienio reikalų, ekonomikos, judėjimo ir švietimo klausimais.

Ryga taip pat tikisi, kad Britanija irgi sudarys tokias pačias palankias sąlygas JK gyvenantiems ir dirbantiems Latvijos piliečiams.

Saeima paragino vyriausybę visas reikalingas įstatymų pataisas, turinčias padėti prisitaikyti prie pokyčių, galinčių įvykti po „Brexit“. Šio pataisos turėtų suteikti JK piliečiams, teisėtai gyvenusiems Latvijoje iki šių metų kovo 29 dienos, pereinamąjį laikotarpį iki 2020 metų gruodžio 31 dienos iš naujo įregistruoti teisę gyventi šalyje. Britanijos piliečiams taip pat turėtų būti toliau taikomos teisės ir įpareigojimai socialinio draudimo srityje.

Latvijos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad „Brexit“ be sutarties atveju šalis ketina per ateinančius trejus metus išleisti iki 10,1 mln. eurų nepaprastosioms priemonėms.

Tikimasi, kad vyriausybė atitinkamas įstatymų pataisas pateiks parlamentui ateinančią savaitę.

Kaip nurodo Latvijos ir Britanijos prekybos rūmai, Jungtinėje Karalystė gyvena ir dirba daugiau kaip 71 tūkst. Latvijos piliečių.

Latvijos centrinio statistikos biuro duomenimis, šalyje nuolat gyvena mažiau kaip 800 Britanijos piliečių