Latvija vis dar be premjero
Lat­vi­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis ofi­cia­liai at­šau­kė siū­ly­mą po­pu­lis­ti­nės par­ti­jos „Kam pri­klau­so vals­ty­bė?“ (KPV LV) va­do­vui Al­džiui Guo­bze­mui (KPV LV) tap­ti prem­je­ru ir for­muo­ti vy­riau­sy­bę, sa­ko­ma ofi­cia­lių­jų nau­jie­nų lei­di­nio an­tra­die­nio nu­me­ry­je pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me.

Įsaku, datuotu gruodžio 10 dieną, panaikinamas lapkričio 26-ąją A. Guobzemui suteikti įgaliojimai suformuoti naują ministrų kabinetą.

Prezidentas jau pirmadienį, po susitikimo su A. Guobzemu, sakė atšauksiantis „KPV LV“ lyderio įgaliojimus ir pradėsiantis konsultacijas su partijomis, nes A. Guobzemas nesugebėjo užsitikrinti reikiamo palaikymo Saeimoje.

A. Guobzemas buvo antras kandidatas į premjerus. Naujosios konservatorių partijos (NKP) lyderio Janio Bordano kandidatūrą į premjerus R. Vėjuonis atšaukė praėjusį mėnesį.

Latvija dar nėra suformavusi naujos vyriausybės nuo spalio 6-ąją įvykusių parlamento rinkimų.