Latvija švenčia 28-as nepriklausomybės metines
Lat­vi­jo­je penk­ta­die­nį mi­ni­mos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 28-os me­ti­nės. 1990 me­tų ge­gu­žės 4-ąją 138 iš 201 Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos de­pu­ta­tų pri­ėmė dek­la­ra­ci­ją „Dėl Lat­vi­jos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo“.

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Anatolijus Gorbunovas išsiuntė tuomečiam Sovietų Sąjungos prezidentui Michailui Gorbačiovui laišką, kuriame rašoma, kad Latvija pereina prie nepriklausomos respublikos valdymo formos. Laiško kopiją gavo ir kitų SSRS respublikų, taip pat pasaulio šalių vyriausybės bei demokratinės organizacijos.

Tą dieną prie parlamento pastato susirinko tūkstančiai žmonių, laukusių balsavimo rezultatų. Po istorinio posėdžio nepriklausomybę parėmusius deputatus gyventojai pasitiko su gėlėmis, o Dauguvos upės krantinėje įvyko masinis mitingas.

Penktadienį visoje Latvijoje bus surengta įvairių šventinių renginių. Rygoje įvyks iškilmingas Saeimos posėdis, koncertai ir kitos akcijos, o prie Laisvės paminklo bus dedamos gėlės.