Kremlius: neinicijavome „jokio diplomatinio karo“
Krem­lius penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja ne­bu­vo dip­lo­ma­ti­nio ka­ro su Va­ka­rais ini­cia­to­rė, o jos iš­va­ka­rė­se pa­skelb­tas spren­di­mas iš­siųs­ti iš ša­lies ke­lias de­šim­tis ame­ri­kie­čių dip­lo­ma­tų ir už­da­ry­ti JAV ge­ne­ra­li­nį kon­su­la­tą bu­vo at­sa­ky­mas į koor­di­nuo­tus Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir jos są­jun­gi­nin­kių veiks­mus dėl bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to ir jo du­kros ap­nuo­di­ji­mo.

„Rusija nepradėjo jokio diplomatinio karo, – pareiškė Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas. – Rusija niekuomet neinicijavo jokio apsikeitimo sankcijomis.“

„Rusija buvo priversta imtis atsakomųjų žingsnių į priešiškus, neteisėtus (Vašingtono) veiksmus“, – pridūrė jis. Kremliaus atstovas sakė, kad Maskva nori „gerų santykių“ su Vakarais ir tebėra atvira dialogui.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį sakė, kad Maskva, atsakydama į jos diplomatų išsiuntimą iš šalių trijuose žemynuose, išsiųs 60 JAV diplomatų ir uždarys Vašingtono konsulatą Sankt Peterburge.

Pasak Baltųjų rūmų atstovės Sarah Sanders, Rusijos sprendimas išsiųsti iš šalies JAV diplomatų žymi dvišalių santykių „tolesnį blogėjimą“.

Bendrai iš JAV, ES, NATO šalių ir kitų valstybių buvo išsiųsta daugiau kaip 150 rusų diplomatų. Tai buvo koordinuotas atsakas Maskvai, kaltinamai buvusio šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimu nervus paralyžiuojančia medžiaga Anglijos Solsberio mieste kovo 4 dieną.