Kremlius: jokių kompensacijų Baltijos šalims
Ru­si­jos pre­zi­den­to at­sto­vas spau­dai Dmi­tri­jus Pes­ko­vas tre­čia­die­nį pa­va­di­no ne­ko­rek­tiš­ku klau­si­mą apie po­ten­cia­lias kom­pen­sa­ci­jas Lat­vi­jai ir Es­ti­jai už ža­lą, pa­da­ry­tą per so­vie­tų oku­pa­ci­ją, ir pri­mi­nė apie ta­ria­mą SSRS in­dė­lį į Bal­ti­jos ša­lių eko­no­mi­ką.

„Tai labai sena tema ir, sakykim, karštakošiai jau seniai kelia šį klausimą. Tikriausiai nieko nauja čia nėra. Pirma, mes apskritai nesutinkame su terminu „sovietų okupacija“. Antra, nesutinkame, kad galima kalbėti apie kokias nors kompensacijas“, – žurnalistams nurodė D. Peskovas.

Jis taip pat pabrėžė, kad „nereikėtų pamiršti indėlio, įnešto į infrastruktūrinę, ekonominę ir socialinę (Baltijos šalių) raidą“ SSRS laikais.