Kolumbijos prezidentas atšaukė vyriausiąjį derybininką iš taikos derybų su sukilėliais
Ko­lum­bi­jos pre­zi­den­tas Jua­nas Ma­nue­lis San­to­sas pra­ne­šė, kad dėl nau­jų su­ki­lė­lių at­akų at­šau­kė sa­vo vy­riau­sią­jį de­ry­bi­nin­ką iš tai­kos de­ry­bų su pa­sku­ti­ne ša­ly­je te­be­vei­kian­čia su­ki­lė­lių gru­puo­te, Na­cio­na­li­ne iš­va­da­vi­mo ar­mi­ja (ELN).

Pranešama, kad susirėmimai prasidėjo vos pasibaigus dvišalių paliaubų terminui.

J. M. Santosas, trečiadienį sakydamas trumpą kalbą per valstybinę televiziją, pasmerkė šias atakas ir pareiškė iškvietęs Gustavo Bellą iš derybų Ekvadore, kad galima būtų „įvertinti procesą“.

Kolumbijos vyriausybės ir ELN atstovai trečiadienį turėjo susitikti Ekvadore ir aptarti naujų paliaubų sąlygas.