Kirtis „Facebook“ – naujas mokestis
Eu­ro­pos Są­jun­ga tre­čia­die­nį pa­siū­lė skait­me­ni­nį mo­kes­tį, ku­ris bū­tų tai­ko­mas JAV tech­no­lo­gi­jų mil­ži­nėms. Toks mo­kes­tis su­kurs dar dau­giau prob­le­mų bend­ro­vei „Fa­ce­book“, ku­ri jau da­bar yra kri­ti­kuo­ja­ma dėl ne­tin­ka­mo var­to­to­jų duo­me­nų pa­nau­do­ji­mo.

„Mūsų iki interneto atsiradimo galiojusios taisyklės neleidžia mūsų narėms apmokestinti skaitmenines kompanijas, veikiančias Europoje, kai jų fizinis buvimas yra menkas ar jo nėra“, – nurodė už ekonominius reikalus atsakingas Europos Sąjungos komisaras Pierre‘as Moscovici.